فصلنامه  سلامت  و  روانشناسی

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، انتهاي رجائي شهر، تقاطع بولوار موذن و استقلال، كدپستي 313-31485 ، كرج، ايران تلفن:9-02614418146 نمابر: 02614418156

 
صفحه اصلی اهداف و قوانین هیات تحریریه راهنمای تدوین مقالات آبونمان راهنمای ارسال مقالات آرشیو فصلنامه تماس با ما
 
جستجو سریع
 
   

 

 
Journal of the Iranian Chemical

راهنمای تدوین مقالات

 

نويسندگان محترم لازم است پيش از نگارش مقاله، راهنمای زير را به دقت مطالعه و بر اساس آن مقاله را تنظيم و تحرير نمايند.

آن دسته از مقاله هاي ارسالی به اين مجله که مطالب ذکر شده در اين راهنما را رعايت نکرده باشند، جهت اعمال اصلاحات اوليه مقتضی به نحوی که متناسب با اين مجله باشد برگردانده خواهند شد و زمان سپری شده در اين مرحله از ارسال اوليه تا ارسال نسخه منطبق بر چارچوب مجله سلامت و روانشناسی، جزو مدت در جريان بودن مقاله در اين مجله محسوب نشده و هيچگونه حقی برای نويسنده ايجاد نمینمايد.

اين مرحله تنها اعلام وصول مقالهای به اين نشريه که مطابقت موضوعی و يا ساختاری آن هنوز مشخص نيست و مستلزم بررسی اوليه میباشد را گواهی مینمايد و تنها پس از بررسی اوليه و تاييد انطباق مقاله رسيده با شرايط لازم و يا متعاقب انجام اصلاحات اوليه است که ثبت مقاله و قرارگيری آن در روند ارزيابی و ارسال به داوران مورد گواهی مجله بوده و در صورت نياز به تاييديه، بهصورت کتبی روی سربرگ اختصاصی فصلنامه و ممهور به مهر مجله ارائه میشود. ارسال يک مقاله به منزله عدم انتشار آن در گذشته (به جز به صورت يک چکيده مقاله يا بخشی از يک کنفرانس منتشرشده و يا پاياننامه تحصيلی)، عدم ارسال همزمان به مجلات ديگر، موافقت تمامی نويسندگان و کليه کسانی که بهطور مستقيم يا ضمنی به‌هرنحوی مسئوليتی در اجرای کار داشته‌اند و عدم انتشار آن در آينده در جاهای ديگر به همان فرم و زبان، بدون اجازه کتبی از ناشر در صورت پذيرش می‌باشد.  (مسئولیت حقوقی بر عهده نویسنده/نویسندگان خواهد بود)

مقاله هاي بايد با رعايت کامل آئين نگارش فارسی نوشته شده و از به کاربردن کلمات خارجی که معادل مناسبی در زبان فارسی دارند اجتناب شود. در صورتی که واژه جايگزين فارسی مصطلح يا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانويسی استفاده و اصل واژه لاتين داخل پرانتز يا زيرنويس نگاشته شود.

 

انواع مقالات:

مقاله هاي قابل پذيرش در مجله سلامت و روانشناسی شامل موارد زير می‌باشد:

 

الف- مقاله هاي اصيل پژوهشی که گزارش علمی از مطالعات تحقيقی اصيل می‌باشند.

 اين مقاله هاي شامل چکيده (فارسی و انگليسی) مقدمه، روش بررسی، يافته‌ها، بحث، نتيجه‌گيری، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشند (پيشنهاد ميشود در نگارش اين مقاله هاي حتما از وجود يک نفر کارشناس ارشد يا دکترای آمار ، روش شناسي يا روان سنجي  استفاده شود. در غير اينصورت حتما جهت ارزيابی توسط متخصص روان سنجي  نيز ارسال خواهد شد.

ب- مقاله هاي نقد و بررسي (مروری) که در برگيرنده کليه مطالعات انجام شده در يک موضوع جديد علمی هستند.

 اين مقاله هاي معمولاً از سوی تحريريه از اساتيد ذيصلاح درخواست می‌شوند، اما مقاله هاي مروری که موضوعات آنها مناسب، ولی سفارش هيئت تحريريه نبوده‌اند نيز مورد بررسی قرار می‌گيرند. مقاله هاي مروری غيردرخواستی تحت مراحل ارزيابی معمول مجله قرار خواهند گرفت. اين مقاله هاي فقط در صورتی که از سوی اساتيد برجسته و ماهری که در زمينه موضوع مربوطه دارای تجارب تحقيقاتی متعدد و جايگاه متمايزی هستند ارسال شود، پذيرفته خواهد شد.

نويسنده مسئول مقاله مروری بايد جزو نويسندگان حداقل 3 مورد از منابع ارائه شده در انتهای مقاله باشد. تعداد منابع نيز نبايد کمتر از 30 مورد باشد. اين مقاله هاي شامل چکيده (فارسی و انگليسی که الزامی به ساختارمند بودن آن نيست)، مقدمه، روش بررسی (اين بخش شامل روشهای جستجو و دستيابی به کليه منابع و مآخذ مرتبط و تعداد هريک از انواع در دسترس همانند کتاب، مجله، سايت و .. در زمينه موضوع مقاله می‌باشد که نويسنده از کليه موارد مورد اشاره، تعداد منتخب هريک از انواع که در انتهای مقاله ارائه نموده، ذکر می‌نمايد)، بحث، نتيجه‌گيری و منابع می‌باشد.

 

ج- مقاله هاي گزارش مورد فقط در صورتی که يک مورد جالب، نادر و استثنايی را گزارش کنند، چاپ خواهند شد.

 اين مقاله هاي شامل چکيده (فارسی و انگليسی که الزامی به ساختارمند بودن آن نيست)، مقدمه، معرفی مورد، بحث و منابع می‌باشد. ضميمه نمودن عکس، گزارش مركز بيمارستاني يا كلينيك يا مركز مشاوره ، آزمايشگاه و ارزيابی‌های باليني و ... و همچنين آدرس و تلفن مورد «محفوظ نزد مجله»  در صورت لزوم به همراه مقاله الزامی می‌باشد.

 

د- مقاله هاي گزارش کوتاه که شامل شرحی از يک پيشرفت علمی معنادار از تحقيقات در حال انجام و تکميل در زمينه سلامت روان  بوده و داده‌های مختصرتری نسبت به مقاله هاي اصيل پژوهشی در بردارند.

اين مقاله هاي بايد شامل چکيده (فارسی و انگليسی که الزامی به سازمان يافته بودن آن نيست)، مقدمه، موضوع، بحث و منابع باشند.

 

هـ- نامه به سردبير شامل نظرات و نوشته‌های خوانندگان مجله در باره آخرين مقاله هاي منتشر شده می‌باشد.