فصلنامه  سلامت  و  روانشناسی

 

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، انتهاي رجائي شهر، تقاطع بولوار موذن و استقلال، كدپستي 313-31485 ، كرج، ايران تلفن:9-02614418146 نمابر: 02614418156

 
صفحه اصلی اهداف و قوانین هیات تحریریه راهنمای تدوین مقالات آبونمان راهنمای ارسال مقالات آرشیو فصلنامه تماس با ما
 
جستجو سریع
 
   
 
Journal of the Iranian Chemical

اهداف و قوانین

 

فصلنامه سلامت و روانشناسی مي كوشد تا محملي براي انتشار پژوهش هاي مرتبط با سلامت و بيماري فراهم آورد. اين نشريه تمامي حيطه هاي مرتبط با سلامت و روانشناسی را پوشش مي دهد. گستره ي تحت پوشش اين نشريه شامل سلامت  رشد رواني ، پژوهش  هاي آزمايشي و باليني ، مطالعات مرتبط با سبب شناسي و مديريت بيماري هاي حاد و مزمن ، شيوه هاي پاسخدهي به بيماري – سلامت ، غربالگري و رويه هاي ارزيابي طبي ، پژوهش در خصوص رفتارها و جنبه هاي روان شناختي پيشگيري مي باشد. اين نشريه از مطالعات اجرا شده در سطوح فردي ، گروهي يا مبتني بر جامعه استقبال مي كند و مقاله هاي مرتبط با كاربردهاي باليني و مداخلات مرتبط با سلامت را مورد توجه ويژه قرار مي دهد.

فصلنامه سلامت و روانشناسی تمركز وي‍ژه  اي بر پژوهش هاي كاربردي ، مطالعات كيفي و تحليل هاي انتقادي دارد. همچنين پژوهش هايي كه سلامت رواني را با عنايت به  زمينه ها و شرايط اجتماعي – فرهنگي  مورد مطالعه قرار داده اند از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند بود. قلمرو تحت پوشش اين نشريه ، حيطه هاي زير را شامل مي شود: روان شناسي باليني سلامت ، سلامت و روانشناسی جامعه محور ، سلامت و روانشناسی انتقادي ، روان شناسي پزشكي و روان شناسي باليني .

فصلنامه سلامت و روانشناسی از انتشار مقاله هاي زير استقبال وي‍ژه دارد:

مقاله هاي حاوي گزارش جستارهاي عملي و پژوهش هاي نوين باشند.

مقاله هاي نظري كه بنيان گزار نظريه هاي تازه در حيطه سلامت و روانشناسی باشند.

مقاله هاي نقد و بررسي (مروري)  كه هدف آن ها بازبيني ، نقد نظام دار ، ارزيابي و تفسير پژوهش هاي به عمل آمده در حيطه ي سلامت و روانشناسی مي باشند ؛ بويژه فراتحليل ها .

مقاله هايي كه بر روش شناسي پژوهش در سلامت و روانشناسی تأكيد دارند.